Dvaryoim.

[email protected] :ñ−¼ô−ê #8-24:דע ןא ןגיילוציירא ןיילדעד טכאנייב 8:30 זיב :ךילגעט 10:00 גאטיירפ זיב :גאטנוז ראפ!ךילטקנופ (רעיירב) ו"יה ןאמללאק בוד דוד 'ר ב"סמוו - ו"ינ לאקזחי קחצי :ןתחה

Dvaryoim. Things To Know About Dvaryoim.

The Eshet Chayil —the “capable wife,” as the phrase can be translated [2] —cannot really be about “everywoman.”. In the poem, Eshet Chayil is a woman who has risen above the others. In other words, she is not the everyday housewife but the ultimate fantasy housewife—the one who always roasts the succulent chicken, gives the floors ...Dvar Yoim. Dvar Yoim. About us. Archive. Price Sheet. Dvar Yoim; Eishes Chayil; Contact us. Subscribe ☰ Mon, October 9 '23. מאנטאג פרשת בראשית. כ ... h") inn 216 inn ñVì 65 65 65 616 any: 242 154 668 491 t 07 27 118 175 5 VIE 417 '"i inn '"5 h") inn '"i '"i inn '"5 Dbl)) inn '"i inn '"i inn '"iEARLY VOTING 7:00 3:00 929-269-2543 EARLY VOTING Taylor Wythe Community Center 80 Clymer Street (u"ll-nuwa) BQE EARLY VOTING 70 Tompkins Avenue Community Center

מיטוואך פרשת בראשית. כ״ו בתשרי תשפ״ד. Dvar Yoim; Eishes Chayil. Wednesday. Sunday; Monday; Tuesday; Wednesday; Thursday; Friday.United Talmudical Academy 'Torah V'Yirah' 82 Lee Avenue Brooklyn, NY 11211 • Tel: 718.963.9260 • Fax: 718.963.0604 • Email: [email protected] ADVISOR JEWISH TELEPHONE DIRECTORY The Directory that has it all! [email protected] CALL, TEXT OR EMAIL TO RESERVE YOUR AD, OR TO UPDATE A LISTING

HUD START SEEKS EDUCATION DIRECTOR NYS Teacher Certification in ECE call 718-963-1212 X2149 Email resume [email protected] Pr050und Yes, can be thepro!United Talmudical Academy 'Torah V'YiraW u Lee Avenue Brooklyn, NY 11211 Tel: • Fax: yt'7 82 n: 6:30 r: 43 .:py 71s-963-9260 4SC Williamsburg St. West

?EIDL Loan FUNDING MASTER - 718-831-2728 LAW GROUP 718.564.6050 1 Cerebral Palsy/Erb's Palsy Findco 929-585-1503 [email protected] KØsher G9XUnited Talmudical Academy 'Torah V'Yirah' 82 Lee Avenue • Brooklyn, NY 11211 • Tel: 718.963.9260 • FOX 718.963.0604 • Email: [email protected] 0% APR credit • Business Loans 929-977-9070 Ovesture, Al Driver Safety Inc. 917-560-0247 - (7 urnn N (IN) N 30 -ITT) CDL CDL ONI ANNUAL SALE Unann amaw :pTr1TlJ1 prn p T n p"vmn n.11Änn VT 100 N IN ON-T "N ONII N pnln ONI 929-500-0099 #4 , IN' 1' N ptv unp ,nmpn -non nav 'nn 'n n"n panFax: 718-384-4631 Email: [email protected] ìàåé úéø÷ øåáéöä ìå÷ - éñðàî - ô"áøåáéöä çåì 845-662-3137 845-425-1313 718-303-4300

[email protected] ןגראמ ליעמיא סיואוו (646) 961-3535 ליעמ תומש גאטשרענאד ק"פלב''פשתתבטט Dec. 23, '21םרפסמלו 38 34° 46 40° ןכדש הלכה דצ a םיכודיש a ןתחה דצ )שטיוואלורטס( ו"יה ןיילק לליה 'ר ב"ס מוו - ו"ינ המלש :ןתחה

pny - 'pmyno - Inm nunc - pny'. - "5N nuN - nuN - pny num 10:00. par par. a:vp. - 718-384-4190 Fax: 718-384-4631 Email: [email protected]. 6:00 7:42 9:20 9:56 10:50 -12.*40 1*.14 4:35 $.09 7:22 845-662-3137 845-425-1313 718-303-4300 770 - 580 690 - 580 'inn - - - p Inn - - '"i Inn.

Dvar Yoim Beyoimo in Brooklyn, reviews by real people. Yelp is a fun and easy way to find, recommend and talk about what’s great and not so great in Brooklyn and [email protected] ליעמיא סיואוו (646) 961-3535 ליעמ ךאווטימ ק"פלא''פשתתבט'ח Dec. 23, ‘20 םרפסמלו רעטעוו 43° 39° טנייה 59° 54° ןגראמ הלכ ה דצ a םיכודיש a ןתח ה דצ)רעגרעבצרעוו ( ו "יה שטיוואקשאמ ןרהא השמ 'ר.din yarden merlot by $23.99 $25.99 reg. $2299 teperberg impressions cab sh2.99 reg. $1999 bartenura moscato by $9.99 reg. $11.99 many more specials.construction or renovation no 347-262-1575 YUJI' ONI' TIN Gift Certificate uJ7nnn Y'an»n 845-600-1800 .n.a nnmn 9N 845-376-4643 IN ,nN19' , 7 [email protected] ליעמיא סיואוו (646) 961-3535 ליעמ רעטעוו 63° 50° טנייה 61° 42° ןגראמ הלכ ה דצ a םיכודיש a ןתח ה דצ)שריה( ו"יה ך ארב םרמע 'ר ב"ס מוו - ו"ינ לואש :ןתחה)ךייר( ו"יה ד לעפנירג שרעה ריאמ 'ר ב וט לזמFree Messaging System + N Yidcards.com Results Reliable Reasonable Cård Master 718.488.7000 [email protected] www.mycreditmaster.com

ayv mn5 [email protected] 718 - 540 - S7S6 n"'1S Guestay WWW.gueStay.COm - ON5'11 - 845-999-VILA Spotless Fresh Linen Clean Towels 8 4 [email protected] ליעמיא סיואוו (646) 961-3535 ליעמ רעטעוו 56° 44° טנייה 53° 46° ןגראמ הלכ ה דצ a םיכודיש a ןתח ה דצ)רעבעוו( ו"יה רעגניז אדוי 'ר ב"סמוו - ו"ינ בקעי :ןתחה)דלאוונירג( ו"יה ןהאק 'יננח 'ר ב וט לזמEmpireDesign Architectural planning As built plans Interior design Great Customer Service 347 930 9024 [email protected] 917-474-2901 .1nn N ,PNO505 Flushing 128 He»vard 200 203 416 Bedford 49 Skillman 570 WyThe#7C 616 126 IN -12 161 45 ntyt 163 163 1 205 284 -rte-rya 620 5"tasp 800 innWith full-color graphics that delight the eye, readers receive a treat for all of their senses, deeply engaging them in our pages. Right there, in the midst of great designs and great reads can be your ad — being absorbed by every single member of the community. There's no better place to be seen! A Boro Park weekly circular with quality content!CONSUMER ADVISOR JEWISH TELEPHONE DIRECTORY The Directory that has it all! [email protected] CALL, TEXT OR EMAIL TO RESERVE YOUR AD, OR TO UPDATE A LISTING

rmut.' ,ny-n 01 1366 39ST. BROOKLYN N.Y. 11218 nnnmna nvuna TEL: 718-633-8103 FAX: 718-438-2843 [email protected] 646-236-4569 - 914-294-3603

CONSUMER ADVISOR JEWISH TELEPHONE DIRECTORY The Directory that has it all! [email protected] CALL, TEXT OR EMAIL TO RESERVE YOUR AD, OR TO UPDATE A LISTING,nrn at'" awn vrtpa nnN mn nn 21 '21 a-aon91- 'n 241 Street mm mm .-myn "1 lym-lp man pp Sinn 3:30 rthp rnK nyn amn xrnnn amn mun awn 834 Bedford Ave Brooklyn, NY 718.598.0700Esq. 71S-564-6050 Attorney advertising, results no guarantee simllar outcome 718-808-9696 your health success Yonkers, Mt Vernon, Property ManagementI am so happy song by The Singing Walrus is a "Action Song for Kids" Which is a funky and bouncy dance tune that introduces the action verbs "clap", "stomp",...Seeking an experienced qualified director to head a day camp of 80-100 girls, Nursery -Grade 6. I bed. Bungalow & food provided. PIs fax detailed info to 718-434-5112, or text 347-850-0277 FIRST Hard Money Loans 90/1000/ purchase Cell: 917.947.9781 Office: 201.649.8111 LOANS 30 year 'no doc loans' leverag, rate 4.5% [email protected] Medela Nursing Pumps MEDICAL SUPPLIES G Fully covered - Same day delivery 718-486-6164 Get your Compression Stockings fully covered by insurance"mna 'W' nnmn TN Inui n"nn unun apnn 9 ' n • nam "1131""' nN nvna5 ...Inn T'nyn 13 9K or 845.570.2905 312 Marcy Ave 718-2430439 312 Marcy Ave.ANSWER: In the Midrash Rabbah ( Lamentations 1:1) Rabbi Levi says, “The Jewish people did not go into exile until they had renounced the thirty-six ordinances in the Torah, for which the penalty is kareit — excision.” (The word “eichah” (איכה) — “how” — which is the opening word of the book of Lamentations, has the ...www.dvaryoim.com. There are 77 Companies located at 320 Roebling St, Brooklyn, NY 11211. Map. View larger map Directions. Business Description. Dvar Yoim is ...

n: t"'E 732-994-2525 YESHIVA BIRKAS ELIEZER INC 284 CHESTNUT STREET LAKEWOOD, NJ 08701 (732) 994-2525 ?njvn pjp PN R orpnnn yooy-u IIN 119 '11

718-388-6719 SD - Lost a concord ladies watch with satin band, Lost a gold chain bracelet about 2 years ago, 347-524-1921 - 347-276-6844 i": - illishnayosnadvallâgmail com 347-450-1130

Call it: A Tale of Two Hasidim. One of them, a man of about 20, stands at the entrance of a kosher supermarket riffling through the pages of Der Yid, the Satmar community’s …718-305-7083 718-305-7086 718-305-7089 EY ATTENTION HOMEOWNERS AND MANAGERS: You may not be aware! NYC's new law (LL 152* ) requires periodic inspectionnyvn n"'ln 718-218-6077 #102 nunn Inn .DO 150 :O'9N (PNDLJ 150 Rodney Street Brooklyn NY 11211 nrrnNna nun-rn Inn 'pa e-SKY8HO TN annv n-rnvnFax: 718-384-4631 Email: [email protected] ìàåé úéø÷ øåáéöä ìå÷- éñðàî øåáéöä çåì - ô"á 845-662-3137 845-425-1313 718-303-4300 774 Bedford Ave. 718.215.0460 "למיירטש ןתח" ייב 'למיירטש' םעד טפיוק 'ןתח' אEmail: [email protected] 845-662-3137 845-425-1313 718-303-4300 470 360 460 - 290 195 Hooper Irnno½ 53 Skillman rnnn 8:30 nnnv 92 Spencer '"5 a+v Inn 7:45 rnnv - Dvar YoimANSWER: In the Midrash Rabbah ( Lamentations 1:1) Rabbi Levi says, "The Jewish people did not go into exile until they had renounced the thirty-six ordinances in the Torah, for which the penalty is kareit — excision." (The word "eichah" (איכה) — "how" — which is the opening word of the book of Lamentations, has the ...Seeking an experienced qualified director to head a day camp of 80-100 girls, Nursery -Grade 6. I bed. Bungalow & food provided. PIs fax detailed info to 718-434-5112, or text 347-850-0277 SUBSCRIBE TO OUR DAILY NEWSLETTER. Sign UP. Email (required)mega-winter sale ends wednesday huge selection zoff entire inventory zoff hours 0 wednesday e until iopm euro pea n tailored - verizon, sprint, at&t t-mobileNOTE: You don't have JAVASCRIPT enabled on your Browser! To learn how to enable Javascript on your browser ( Netscape 7.x or Mozilla 1.6 ) please click here To learn ...

Upstate na1D /unit/ñ3'3 [email protected] S45-219-1667 I • mup n:vw • • 732.284.3390#6 2"9vn jobssatma [email protected] SBA $500,00080 Daniel Street. Sale No: BOSTN123002001. Bid Deposit Required 10/03/2023. 884 Fort Street, Buffalo, WY. Sale No: FTWOR723001001. Bid Deposit Required 10/05/2023.52∞-35∞ −òîïè èê¬−−þõ 49∞-43∞ −òîïè èꬾþ¼òêð 60∞-36∞ −òîïè μêîî¬−ô øòèòå å íéëåãéù íñ×í −ëê ö³ìí ö³ìí −ëê (שרעהםייחר"ב)ב"סמוו י"נ øòðìàåå àôéì ה"ומ י"נ äçîù íäøáà (לדנוזףסויר"ב)ב"סמוו י"נ ïééì÷ ìàåîù äùî ה"ומrmut.' ,ny-n 01 1366 39ST. BROOKLYN N.Y. 11218 nnnmna nvuna TEL: 718-633-8103 FAX: 718-438-2843 [email protected] 646-236-4569 - 914-294-3603Instagram:https://instagram. weather in lagrange ga 10 daysmychart chompwhopper jr 2 for 5reddit masskillers Mendy Worch - Teshuva. 2,092 1. 10. Download free new Singles - Videos & Events, as they get released.Fax: 718-384-4631 Email: [email protected] ìàåé úéø÷ øåáéöä ìå÷ éñðàî øåáéöä çåì - ô"á 6623137 845 - 4251313 718 -3034300 660 boas stcarrollton mo obituaries ONII Dijnn TIN 'v.nn ajann "'YYiY5-ajani1" ONII TIN yvvny y"vy þY11 nunn vrrypyg Inn ,XVV "71b" OJa 718.243.2495 NiñN" TN natnn rnnana Yt'2. basic computer & programs Email: [email protected] Feb. 8 1") 5:46 6:58 s:ss 9:34 10:02 10:26 12:10 12:43 3:55 5:22 6:35 rnsy par par arm: '21 845-662-3137 845-425-1313 360 - 250 380 - 260 Inn - Inn - Inn - - 'Inn - - - - Inn - 5 Lynch 6 fl. nnav n"lö 165 Spencer st 718-303-4300 250 - - pr.'S' - vwn-mn > < nnn FEB 16 -17 l.mn Yp.wn . D I " n IIN dbd forum Published on September 27, 2023. Excursions. Issue 198. A Boro Park weekly circular with quality content! A Jewish weekly publication with classifieds and display ads for Boro Park, Williamsburg, and Flatbush communities.IIN #2 BUSINESS MANAGEMENT s SERVICES FREE EVENT access [email protected] RtVER TERRACE 31 Brooklyn, NY 1:15 845-729-9348 at The Expo Center 473 Flushing Ave#203 t:" 755 338 Le Chateau 190 31 - 45 nav 8:45 - 7:00 oy 9m x yvv 9np "0 ;-mp pvn .ñjvn Tip ,n-nm nnnnxn -pn mnnn ornnn Ø'ñ PDJN — ,njvn